Ontwerp zonder titel

Het belang van een luisterstrategie

Een luisterstrategie kan real-time inzichten opleveren. Dat is essentieel zodat leidinggevenden van organisaties weten wat de behoeftes zijn van medewerkers, om zo sneller beslissingen te kunnen maken en meer uit hun medewerkers te kunnen halen.


Hoe gaat het echt met jouw medewerkers? Waarschijnlijk is dit tegenwoordig in organisaties één van de belangrijkste vragen. Maar om echt te begrijpen wat er omgaat in jouw medewerkers – op een individueel en collectief niveau – en wat zij voelen en willen is steeds moeilijker geworden, vooral de laatste jaren.


In het verleden gebruikten veel organisaties een jaarlijkse survey om inzichtelijk te maken hoe het gaat met medewerkers, om trends te signaleren, om problemen op te lossen en kansen te benutten. Tegenwoordig is eens per jaar een onderzoek doen echter niet genoeg meer.


In een tijd waarin enerzijds de snelheid en complexiteit van werk alleen maar toeneemt en organisaties te maken hebben met continue veranderingen waarop geanticipeerd moet worden en anderzijds de verwachtingen van medewerkers naar de werkgever alsmaar toenemen (een goed salaris is niet langer voldoende), is de traditionele surveybenadering niet meer afdoende. Het moet aangevuld worden met een luisterstrategie – een methode waarin je doorlopend feedback ophaalt.


Bij InnerVoice werken wij dagelijks aan onze missie om medewerkers een stem te geven. Dit doen we op verschillende manieren, onder andere met onze communities, (pulse) surveys, en interviews en focusgroepen.


Voor InnerVoice gaat “een stem geven” verder dan luisteren naar feedback. Het gaat om het creëren van een cultuur waarin ideeën, meningen en suggesties van medewerkers worden gewaardeerd en serieus genomen. Door een continue dialoog tussen medewerker en werkgever wordt een vertrouwensband gecreëerd. Als medewerkers zich gehoord en gezien voelen, zullen zij zich meer betrokken voelen bij de organisaties. Dit leidt tot allerlei gunstige uitkomstmaten, zoals betere prestaties, minder verloop, een hogere retentie etc.


Dit merken wij ook in de praktijk. Zo kregen wij terug van een klant dat leidinggevenden dankzij de pulse surveys elk kwartaal zich veel beter in staat voelden het gesprek aan te gaan met als gevolg een verdere verbetering in de teamsamenwerking. Ook kwam tijdens een evaluatie met een klant onlangs naar voren dat bevindingen uit een community hebben geleid tot concrete oplossingen om het psychisch verzuim terug te dringen. Medewerkers waren gekomen met energiegesprekken tussen leidinggevende en medewerker, meer aandacht ervoor op intranet, een bedrijfspsycholoog en lotgenotengroepen. Door medewerkers te betrekken in de oplossing, was er ook genoeg draagvlak. Dit heeft geresulteerd in dat het psychisch verzuim ook daadwerkelijk gedaald is. Dit soort voorbeelden bevestigt ons dat we meer organisaties willen besmetten met het luistervirus!

Ontwerp zonder titel 6

 

Om een luisterstrategie vorm te geven, zijn enkele stappen essentieel:

  1. Doelbepaling: definieer duidelijke doelen wat je met het luisteren wil bereiken. Wil je je medewerkersbeleving optimaliseren, je klantloyaliteit verhogen of je productinnovatie vergroten?
  2. Identificeer stakeholders: bepaal welke groepen je wil betrekken bij je luisterstrategie. Dit kunnen medewerkers, klanten, leveranciers, partners of andere belanghebbenden zijn.
  3. Selecteer feedbackkanalen: kies de juiste kanalen om feedback te verzamelen. Denk hierbij aan surveys, interviews, focusgroepen, social media monitoring, feedback platforms en andere instrumenten zijn, afhankelijk van de doelgroep en het type feedback dat je wilt verzamelen. 
  4. Frequentie van luisteren: bepaal hoe vaak je feedback wilt verzamelen. Dit kan variëren van dagelijkse tot wekelijkse, maandelijkse of kwartaalmetingen, afhankelijk van de behoeften van je organisatie en de snelheid waarmee je veranderingen wilt doorvoeren. Ook is er altijd een spanningsveld tussen aan de ene kant medewerkers zoveel mogelijk willen betrekken en aan de andere kant medewerkers niet willen overvragen met allerlei feedbackverzoeken. 
  5. Analyse en actie: zorg ervoor dat je een gestructureerd proces hebt om de verzamelde feedback te analyseren en erop te reageren. Identificeer trends, pijnpunten en kansen, en ontwikkel actieplannen om verbeteringen door te voeren op basis van de feedback. Een valkuil van veel organisaties is dat het meten een doel op zich wordt en dat is zonde. Het is zaak om een proces in te richten om met de verworven inzichten wat te doen!
  6. Communicatie: communicatie is bij het inrichten van een luisterstrategie essentieel! Communiceer regelmatig met alle belanghebbenden over de resultaten van het luisterproces en de acties die worden ondernomen als reactie op de feedback. Transparante communicatie vergroot het vertrouwen en de betrokkenheid van de stakeholders.
  7. Evalueer en pas aan: evalueer de effectiviteit van je luisterstrategie en pas deze aan indien nodig. Leer van eerdere feedbackcycli en blijf streven naar verbetering.

 

InnerVoice kan helpen de luisterstrategie in jouw organisatie vorm te geven. Een continue luisterstrategie stelt organisaties in staat om proactief in te spelen op veranderingen, beter te begrijpen wat medewerkers en klanten echt nodig hebben, en uiteindelijk hun prestaties en concurrentiepositie te verbeteren. 

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer

InnerVoice logo SQUARE

InnerVoice

Contact opnemen